Kişisel Veri Politikamız

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile ‘Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Ninja Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. (“NİNJA”) olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, “League of Legends Türkiye 2. Ligi” turnuvasına katılmak ve burada yer almak için tarafınızca iletilen kişisel verileriniz, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili yürürlükte bulunan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) istinaden aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, sadece kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek, ayrıca kişisel verilerinizin hukuka aykırı işlenmesini önleme, bunlara hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama hususlarında gerekli uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirlerin alınacaktır. Bu kapsamda, “League of Legends Türkiye 2. Ligi” turnuvasına (“Turnuva”) katılmak ve burada yer almak için tarafınızca şu kişisel verileriniz Şirketimize iletilmektedir: İsim ve soyisminiz, doğum tarihiniz, discord kullanıcı adınız ve e-posta adresiniz. 

Kişisel verileriniz,

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki nedenlerine dayanarak açık rızanız olmadan işlenmektedir. 
İşbu kapsamda Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri Kanun’da açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, sözleşmesel ilişkinin devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve Kanun’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. 

Kendi isteğinizle sunmuş olduğunuz ve bu metinde sayılanlarla sınırlı kişisel verileriniz; size daha iyi hizmet verilebilmesi, Turnuva’da yarışmanızın sağlanması, gerekmesi halinde Turnuva’ya katılımınıza dair (konaklama, ulaşım vb.) zorunlu işlemlerin yapılabilmesi, Turnuva kapsamındaki sonuçların ve değerlendirmelerin tarafınıza iletilmesi, ödül kazanmanız halinde bunların sunulması ve ayrıca yapılan etkinliğin aşamaları hakkında düzenli olarak haberdar edilebilmeniz amacıyla işlenmektedir. Ayrıca Türk Borçlar Kanunu’nun 419/3 maddesi, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat, Türk Ceza Kanunu ve 6698 sayılı KVKK başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla da -zorunlu olduğu ölçüde- kişisel verileriniz işlenebilmektedir. 

NİNJA tarafından işlenen kişisel verileriniz, NİNJA’nın yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde ve/veya İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri aktarımın zorunlu olması neden ile açık rızanız olmadan gerektiği ölçüde yetkili mercilerle paylaşılabilecek, bunun haricinde bir sebeple üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Bunun yanı sıra yalnızca isminiz ve soyisminiz Turnuva organizasyonu tarafından yayımlanacak haber metninde paylaşılacak olup, bunun dışında kanunda veya sözleşmenizde yer almayan bir sebeple kişisel verileriniz üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmayacaktır. Bu amaçların haricinde kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle paylaşılacak olması halinde, tarafınızca açık rıza alınacak olup, bu rızayı vermemeniz halinde veri aktarımı söz konusu olmayacaktır.

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta vb. kanallar aracılığıyla toplanabilir. KVKK m. 5/2(d)’de öngörülen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanarak NİNJA, KVKK m. 5 ve m. 6’da yer alan istisnalar saklı olmak kaydıyla, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen araç ve cihazlar vasıtasıyla toplayacak ve bu amaçlarla sınırlı olarak saklayacak, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirlerini de alacaktır. 

Kişisel verileriniz azami olarak yukarıda zikredilen kanunlarda öngörülen süreler boyunca saklanabilir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, herhangi bir mevzuatta öngörülen yasal saklama süresi bulunmaması, uluslararası düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması hallerinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak NİNJA tarafından bu metinde açıklanan kapsamda ve amaçlarla sınırlı olarak işlenebilecektir. NİNJA, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

KVKK’ nın 11. maddesi gereği Veri Sahibi sıfatıyla aşağıdaki haklara sahipsiniz:
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK ile ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
Düzeltme, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nun 11. maddesinde kişisel veri sahiplerine yukarıdaki haklar tanınmıştır. Veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvurular ve talepler, KVKK’nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca tarafınıza dijital ortamda gönderilen “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurarak [email protected] adlı e-mail adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat iletebilir ya da bu form yazılı ve imzalı olarak Noter aracılığı ile veya 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak, şirketimizin e-posta ve / veya kep adresine gönderilmek suretiyle iletilebilir. Bu talebin e-mail ile gönderilmesi halinde elektronik iletinin başlık kısmında, yazılı olarak gönderilmesi halinde zarfın üzerinde “Kişisel Veri Bilgi Talebi” yazılması zorunludur. Tarafımıza yapılan başvurulara, talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Talebinizin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen/belirlenecek olan tarifedeki ücret tarafınıza yansıtılacaktır. 

Şirketimiz talebinizi inceleyerek, kabul veya gerekçesini açıklayarak reddetme hakkına sahiptir. Bunun yanı sıra Şirketimizin Veri Sahibi Başvuru Formu’nun değerlendirilebilmesi için ek bilgi ve talep hakkı saklıdır. Veri Sahibi Başvuru Formu’nda yer verdiğiniz bilgi ve talepler doğru ve güncel olmak zorundadır. Bilgilerin doğru ve güncel olmaması veya yetkisiz bir başvuru yapılması durumunda, Şirketimiz herhangi bir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.
Yanıtlarımız veya ret gerekçelerimiz, ilgili KVKK’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

İşbu AYDINLATMA METNİ şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.